Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapłaty przez beneficjenta wynagrodzenia należnego podwykonawcy w związku z odpowiedzialnością solidarną beneficjenta będącego inwestorem wobec podwykonawcy na mocy art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego (11 czerwca 2013 roku)

 

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stanowisk wędkarskich (11 czerwca 2013 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej w ramach działania 413 PROW 2007-2013, która nie prowadziła działalności gospodarczej, ani nie zamieszkiwała w obszarze LSR w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (23 kwietnia 2013 roku)

 

Interpretacja dot. zakresu realizacji operacji w małych projektach – zakup witaczy (05 kwietnia 2013 roku)

 

Interpretacja MRiRW dotycząca kwalifikowalności kosztów realizacji monitoringu hydrologicznego i wizyjnego w ramach działania 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (04 kwietnia 2013 roku)

 

Interpretacja MRiRW dotycząca likwidacji stowarzyszenia będącego beneficjentem projektu w ramach działania 413 PROW 2007-2013 (02 kwietnia 2013 roku)

 

Interpretacja MRiRW dotycząca zasad przyznawania pomocy w zakresie działania 413 Wdrażanie LSR dla małych projektów (19 lutego 2013 roku)

 

Interpretacja MRiRW w sprawie możliwości wydzierżawienia jednoosobowym spółkom gmin infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zrealizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 (22 stycznia 2013 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach małych projektów w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej (5 grudnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na modernizację kanalizacji przy budynku klasztoru Mniszek Klarysek w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007 – 2013 (13 września 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażane lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 (30 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów małego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu sieci Wi – Fi, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (30 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca zasad przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów (29 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca odmowy przyznania pomocy na mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał pomoc na realizację operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności gospodarczej PROW 2007-2013 (23 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca mozliwości współfinansowania małego projektu (17 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zakupu pojazdu typu „MELEX” (1 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca jednoczesnej realizacji operacji z małych projektów oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2007-2013 (1 sierpnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości udostępnienia społeczności lokalnej elektronicznego systemu komunikacji (17 lipca 2012 roku)

 

Interpretacja  dotycząca możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla operacji Rozwój infrastruktury punktu przedszkolnego „Tęczowy zakątek” w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 – małe projekty (10  lipca 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości współfinansowania małych projektów ze środków jednostek samorządu terytorialnego z zagranicy   w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  PROW 2007-2013 – małe projekty (29  czerwca 2012 roku)

 

Interpretacja dotyczące przyznania pomocy w ramach małych projektów na wymianę węglowego kotła grzewczego na kocioł gazowy, wyjazdu na dożynki organizowane przez sąsiednią gminę i przeprowadzenie szkolenia z pierwsze pomocy (15 czerwca 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na operacje polegające na organizacji czasu wolnego czasu w postaci wycieczek w ramach pkt 2a Zakresu realizacji małych projektów (12 czerwca 2012 roku)

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa żywności w ramach "małych projektów" (17 maja 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na cykl imprez w ramach "małych projektów" (15 maja 2012 roku)

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych w ramach małych projektów (4 maja 2012 roku)

 
Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych w małych projektach (24 kwietnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca przyznania pomocy w ramach małych projektów na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji o lokalnej przyrodzie (18 kwietnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów spółce akcyjnej, gdzie 100 % akcji posiada samorząd województwa (13 kwietnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów nagród w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (4 kwietnia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na małe projekty generujące dochód (22 marca 2012 roku) 

 

Interpretacja dotycząca możliwości współfinansowania operacji ze środków Ministra Sportu i Turystyki (21 marca 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu łodzi z silnikiem, kombinezonów do pracy w wodzie, kamizelki asekuracyjnej, woderów gumowych oraz kołowrotu z liną ratowniczą w celu pogłębienia rzeki w ramach działania 413 (1 marca 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości kolejnego wydłużenia terminu wykonania określonych czynności w sprawie, warunku zamieszkania na obszarze LSR w dniu przyznania pomocy oraz stosowania przepisów dotyczących doręczeń  (17 lutego 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości łączenia środków w ramach jednej operacji 413 Wdrażanie LSR - Odnowa i Rozwój Wsi oraz Odnowa i Rozwój Wsi - Oś 3 (12 stycznia 2012 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności wyścigu kolarskiego w ramach "małych projektów" (20 grudnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności zakupu tradycyjnych strojów w ramach "małych projektów" (14 grudnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca sklepiku i kawiarni przy muzeum w ramach "małych projektów" (10 grudnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca wyposażenia boiska w ramach "małych projektów" (10 grudnia 2011 roku)

 

Intepretacja dotycząca organizacji szkoleń w ramach "małych projektów" (18 listopada 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca cesji wierzytelności (18 listopada 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (7 listopada 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów (24 października 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca wymogów, jakie musi spełniać targowisko stałe budowane lub modernizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (17 października 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na wydanie publikacji o gminie (3 października 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na operację osobie fizycznej, zarządzającej w ramach pracy zawodowej nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja (3 października 2011 roku) 
   

Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy na operację, w ramach działania „Wdrażanie LSR" - Odnowa i rozwój wsi, polegającą na montażu słupków oraz drogowskazów kierujących turystów do najważniejszych punktów miasta (22 września 2011 roku) 

 

Interpretacja w sprawie przyznania pomocy na małe projekty polegające na budowie oraz modernizacji tradycyjnej linii technologicznej zakładu wędliniarskiego (22 września 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na operację polegającą na wymianie okien w części mieszkalnej zabytkowego opactwa (22 września 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy w ramach małych projektów na realizację operacji polegającej na zabezpieczeniu pomnika przyrody- szpaleru drzew znajdującego się w pasie drogi gminnej (15 września 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie wątpliwości co do możliwości wyboru operacji ponad limit w przypadku operacji innych niż małe projekty oraz możliwości zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku, w celu skrócenia czasu oczekiwania na zwolnienie środków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (15 września 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów renowacji, restauracji lub oznakowania obiektów ruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (14 września 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy na organizację warsztatów językowych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (14 września 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakresu realizacji małych projektów (14 września 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na budowę/remont pomnika w zakresie małych projektów (12 września 2011 roku).

 

Interpretacja w sprawie współfinansowania małego projektu z Funduszu Kościelnego, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej (8 września 2011 roku).

 

Interpretacja dotycząca zmiany zasad przyznawania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w związku z nowelizacją rozporządzenia (6 września 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie możliwości przyznania pomocy osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu restauracji, campingu i innych usług turystycznych, w tym gastronomicznych (2 września 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca budowy lub modernizacji targowisk stałych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (30 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zwiększenia kwoty zaliczki w związku ze zmianą obowiązujących przepisów (23 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca budowy lub modernizacji targowisk w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (23 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na realizację małego projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, polegającego na remoncie kondygnacji budynku mieszkalnego z  przeznaczeniem na cele agroturystyczne (22 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca wątpliwości co do możliwości zmiany umowy przyznania pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (17 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (10 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja w sprawie wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów w działaniu 413, dot. zakresu „remont i wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcję” (7 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca sztucznego dzielenia projektów w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (4 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dot. przekazania w administrowanie inwestycji (sieci wodno – kanalizacyjnej) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (3 sierpnia 2011 roku)

 

Interpretacja dot. kwalifikowalności kosztów związanych z budową pomp ciepła/kolektorów słonecznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (28 lipca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu zakupu pudełek kartonowych na produktu regionalne promowane w ramach małych projektów (25 lipca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca terminowości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (18 lipca 2011 roku)


Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów podróży lub pobytu w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy (13 lipca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca przyznania pomocy na remont lub wyposażenie targowisk stałych (11 lipca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na inwestycję realizowaną w celu rozwijania turystyki i rekreacji na obszarze LSR, w przypadku, gdy wnioskodawca nie prowadzi udokumentowanej działalności w zakresie turystyki i rekreacji (25 maja 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w sprawie podziału kosztów kwalifikowanych operacji na partnerów projektu współpracy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy (13 maja 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca finansowania operacji w ramach małych projektów przez instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego (6 maja 2011 roku)
 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na małe projekty nadleśnictwu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (26 kwietnia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca osiągnięcia celu operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 (29 marca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca zapytań ofertowych w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” (28 marca 2011 roku) 
 

Interpretacja dotycząca braku możliwości przyznania pomocy na organizację kolonii letnich dla dzieci w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (7 marca 2011 roku)

  

Interpretacja dotycząca współfinansowania operacji z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z innych środków publicznych (7 marca 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy na mały projekt polegający na promocji sieci sklepów (14 lutego 2011 roku)

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów badań, inwentaryzacji, wizyt studyjnych oraz gwarancji bankowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (3 lutego 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów wynagrodzenia wykładowców podczas wyjazdu studyjnego w ramach operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy (2 lutego 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca załącznika nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy – realizacja projektu współpracy, która była poprzedzona przygotowaniem projektu współpracy (2 lutego 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca  odmowy przyjęcia pisma przez adresata w świetle regulacji dotyczących wdrażania małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (26 stycznia 2011 roku)

 

Interpretacja dotycząca wyliczenia wartości pracy własnej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów (31 grudnia 2010 roku) 

 

Interpretacja dotycząca zasad wypełniania szczegółowego opisu zadań w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (28 grudnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności w ramach działania 413 kosztów zakupu notebooka dla koordynatorów oraz funkcjonowania biura LGD w oparciu o pracowników zatrudnionych wyłącznie na podstawie umów cywilno-prawnych (15 grudnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w przypadku gdy Wnioskodawca w zakresie małych projektów posiada zwieszony  numer identyfikacyjny w ewidencji producentów (17 listopada 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w zakresie małych projektów w przypadku gdy Wnioskodawca, który złożył wniosek jako osoba fizyczna, nie ujawnił faktu, iż prowadzi działalność gospodarczą (10 listopada 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakresu operacji w działaniu 413 w zakresie małych projektów (3 listopada 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca odmowy przyznania pomocy dla Wnioskodawcy, który w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkał na obszarze wdrażania LSR lecz nie zameldował się ani na pobyt stały ani na pobyt tymczasowy dla tzw. małych projektów  (29 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów gwarancji bankowych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów (29 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca trybu postępowania w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w przypadku złożenia wniosków o przyznanie pomocy na formularzach niedostosowanych do zmian w przedmiotowym rozporządzeniu (19 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca nieprawidłowości w określaniu terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (14 paźdzeirnika 2010 roku)

 

Interpretacja w sprawie zmiany w lokalnej strategii rozwoju dotyczącej kwoty dofinansowania operacji (13 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zasad wyliczania zaliczek podczas weryfikacji wniosków w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy (12 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zasadności kosztów delegacji służbowych w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy (4 października 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na mały projekt polegający na wyhodowaniu oraz przekazaniu rolnikom sadzonek drzew owocowych ginących odmian drzew owocowych w celu zachowania lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego (21 września 2010 roku)

 

Interpretacja dot. przekazywania przez gminę dóbr nabytych w związku z realizacją operacji w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" własnemu zakładowi budżetowemu (13 września 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca postępowania w przypadku zmiany wskaźnika poziomu dofinansowania, będącego podstawą wyboru operacji przez organ decyzyjny lokalnej grupy działania (2 września 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości realizowania małego projektu przez gminną jednostkę organizacyjną tj. szkołę podstawową (25 sierpnia 2010 roku)

Interpretacja w sprawie sposobu wyliczania całkowitego planowanego kosztu małego projektu (23 sierpnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca uznania za kwalifikowalne koszty doposażenia bazy turystycznej w ramach budowy małej infrastruktury turystycznej, w ramach małych projektów (20 sierpnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zrealizowania przez Gminę Żary operacji w ramach działania 413 z zakresu małych projektów z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego (18 sierpnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ogólnych w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” (17 sierpnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca możliwości podania całego rocznego limitu na małe projekty w pierwszym ogłoszeniu, gdy Lokalna Grupa Działania zaplanowała w danym roku ogłoszenie dwóch informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty (30 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów wykonania tablicy pamiątkowej, dwóch tablic informacyjnych oraz organizacji sesji popularno-naukowej związanej z uroczystością odsłonięcia tych tablic w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (30 lipca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca zorganizowania zawodów konnych w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów (29 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu materiałów na budowę obiektu-stajni, pod kątem stworzenia bazy rekreacyjnej, przy jednoczesnym braku udokumentowania prowadzenia działalności agroturystycznej, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PRO 2007-2013 dla małych projektów (27 lipca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca możliwości zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych pomiędzy stowarzyszeniami LGD a ich członkami w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  (21 lipca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, który planowany jest do realizacji w partnerstwie (13 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zlecenia nagrywania materiału filmowego przy jednoczesnym zakupie kamery cyfrowej w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" (13 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zorganizowania warsztatów nauki gry na organach, gdzie w ramach operacji dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów wnioskodawca planuje zakup organów (13 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zmiany miejsca lokalizacji operacji po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy (8 lipca 2010 roku)

 

Interpretacja dot. kwalifikowalności w ramach działania 4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów kosztów remontu lub wyposażenia jedynie istniejących świetlic wiejskich ( 8 lipca 2010 roku)

Interpretacja dot. kwalifikowalności w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów kosztów zakupu urządzeń i sprzętu komputerowego oraz niekwalifikowalności kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych (5 lipca 2010 roku)

 Interpretacja dot. organizacji imprez sportowych w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (30 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dot. budowy odbudowy oznaczenia małej infrastruktury turystycznej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (30 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zagospodarowania skweru w celu utworzenia Parku Astronomów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów. (30 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji operacji polegającej na renowacji trawnika boiska zakupie i montażu systemu nawadniającego boiska oraz budowie i montażu siedziska i boksu dla kibiców i drużyn przyjezdnych ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (24 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów, robót budowlanych polegających na odbudowie wielofunkcyjnego budynku gospodarczego, oraz zakupu używanych urządzeń i eksponatów, stanowiących wyposażenie stodoły i kuźni w celu kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (24 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztu zakupu namiotów wystawienniczych w celu organizacji dożynek gminnych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (22 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów obsługi geodezyjnej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (22 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych kosztów uzyskania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (22 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca wezwania SW do usunięcia naruszenia prawa z powodu odmowy przyznania pomocy na mały projekt, w wyniku niespełnienia warunku przyznania pomocy, jakim jest wykonanie działalności gospodarczej na obszarze wdrażania LSR przez osobę fizyczna (18 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów serwisowania zakupionych rowerów  oraz możliwości pobierania pełnych opłat za wypożyczenie rowerów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (18 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca uznania kosztów remontu i wyposażenia „ekomuzeum”, zakupu prasy do wytłaczania oleju rzepakowego oraz pokazów tłoczenia oleju za koszty kwalifikowalne w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (14 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca wezwania do zmiany celu operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca remontu i wyposażenia placu zabaw w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca zakupu umundurowania koszarowego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca wyliczania kwoty środków pochodzących z budżetu jst o jaką należy pomniejszyć wnioskowaną kwotę pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją operacji polegającej na remoncie stajni i przechowalni pasz, wykonanie wybiegu i ścieżki do jazdy konnej, zakupie sprzętu do jazy konnej oraz narzędzi do pracy w zagrodzie, zatrudnienie trenera do jazdy konnej i trenerów prowadzących warsztaty oraz dowozie uczestników warsztatów (9 czercwa 2010 roku)

Interpretacja dotycząca definicji świetlicy wiejskiej oraz kwalifikowalności kosztów organizacji imprez, typu szkolenia, kursy tańca, koncerty, wystawy plenerowe, festyny, warsztaty artystyczne w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca skutków opóźnień realizacji postanowień umowy ramowej oraz realizacji małych projektów, na które zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy z powodu powodzi (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca umożliwienia stałego bezpośredniego przekazu w Internecie obrazów z ołtarza papieskiego, a także przeprowadzanie bezpośrednich relacji poprzez telewizję internetową z wydarzeń odbywających się przy ołtarzu w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (9 czerwca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach małych projektów dotyczących, wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty, opracowania i druku materiałów szkoleniowych, usług cateringowych na warsztatach oraz pokazu treningu siłowo- aerobowego. (9 czerwca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z pracami budowlanymi, obejmującymi wymianę drewnianych okien oraz drewnianych osłon okiennych na wieży kościoła (31 maja 2010 roku)

Interpretacja dotycząca przebudowy budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (31 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca refundacji kosztów upominków i nagród w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (31 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu urządzeń do pozyskiwania miodu w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (31 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca wkładu własnego w realizowany projekt, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (31 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca remonu domu kultury w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (31 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca oznakowania szlaku turystycznego wraz z remontem elementów małej architektury w ramach działania "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" dla tzw. małych projektów (26 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca operacji polegającej na remoncie pomieszczenia udostępnionego przez Ochotniczą Straż Pożarną w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (26 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (26 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie wydarzeń promocyjnych w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (24 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca stosowania różnych form umów związanych z wynagrodzeniami w lokalnej grupie działania w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (20 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca refundacji kosztów wynagrodzeń czy innych świadczeń dla członków zarządu lokalnej grupy działania działającej jako stowarzyszenie (19 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu wyposażenia do domków i pokoi gościnnych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (18 maja 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu parkingu w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (30 kwietnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu przystanku autobusowego w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (27 kwietnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca łączenia zakresów we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów (27 kwietnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca szczegółowych pytań związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (26 kwietnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach małych projektów dotyczących organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych (26 kwietnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca utworzenia punktu informacji turystycznej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla tzw. małych projektów  (16 kwietnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca zawarcia przez członka zarządu lokalnej grupy działania umowy dotyczącej odpłatnego pełnienia obowiązków (13 kwietnia 2010 roku)

Interpretacja w sprawie wykupu gruntów pod inwestycje w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (12 kwietnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca wyboru operacji przez lokalną grupę działania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (7 kwietnia 2010 roku)

Interpretacja dotycząca sposobu postępowania w przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na kwotę 25.000 zł na remont świetlicy w zakresie małych projektów (25 marca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca sposobu postępowania przy wyborze wniosków w ramach naborów dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (24 marca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca zastosowania układów solarnych w domkach wypoczynkowych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (24 marca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca zgodności danych Wnioskodawcy zawartych we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z Ewidencją Producentów (22 marca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca formy przekazania przez lokalną grupę działania dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (22 marca 2010 roku) 

Interpretacja dotycząca utworzenia średniowiecznej grupy wokalno-instrumentalnej oraz wyposażenia drużyny rycerskiej w stroje w ramach realizacji "małych projektów"  (18 marca 2010 roku)

Interpretacja dotycząca dochodowości "małych projektów" oraz definicji małej infrastruktury (10 marca 2010 roku)

 Interpretacja dotycząca naliczania opłaty inwestycyjnej dla projektów z zakresu melioracji wodnych szczegółowych (5 marca 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zmiany lokalizacji operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (26 lutego 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztu prowadzenia rachunku bankowego w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (10 lutego 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca szczegółowych kwestii związanych z kwalifikowalnością kosztów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (8 lutego 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca melioracji szczegółowych wykonywanych na gruntach Skarbu Państwa w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" . (3 lutego 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości refundacji kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (14 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (13 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca opłaty inwestycyjnej przy melioracjach szczegółowych, sporządzania oceny oddziaływania na środowisko oraz podatku VAT w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (13 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca zaliczania kosztu zakupu do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (8 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztu udziału zespołów artystycznych w imprezach promocyjnych oraz kosztu prac o charakterze remontowym w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (8 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca przekazania instytucji kultury przez gminę świetlic wybudowanych i wyposażonych ze środków PROW 2007-2013 (5 stycznia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca załącznika nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (30 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów sprawowania nadzoru budowlanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (30 grudnia 2009 roku)

 

Zbiorcza interpretacja dotycząca pytań związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (29 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego (23 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wyjaśnień w sprawie zestawienia rzeczowo-finansowego do umowy przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (21 grudnia 2009 roku)

 

Interpertacja dot. przeniesienia posiadania lub własności nabytych (15 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (15 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca refundacji kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzania wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (15 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sytuacji, gdy Beneficjent działania "Odnowa i rozwój wsi" unieważnił postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego (14 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja w sprawie weryfikacji kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 na podstawie umowy ryczałtowej (14 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości dalszej weryfikacji wniosku w przypadku złożenia przez wnioskodawcę bez wezwania pisma wyjaśniającego oraz korekty wniosku wraz z estawieniem rzeczowo-finansowym w ramach działania "Podstawowe usługi..." (9 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca podatku VAT w zagospodarowaniu poscaleniowym (8 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zmiany rozporządzenia z "Podstawowych usług..." (1 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu pompy ciepła powietrze-woda w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (1 grudnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca ustalenia limitu kosztów dla operacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze dwóch gmin (26 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wniosku o zmianę umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (26 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przywracania terminów w wypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie (25 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca przyznania pomocy parafii będącej następcą prawnym rektoratu w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (24 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przywrócenia terminu uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (12 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja zbiorcza doycząca pytań związanych z działaniem "Funkcjonowanie loklalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (10 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca uzyskania dodatkowych wyjaśnień i opinii w procesie obsługi wniosku  przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (9 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja sytuacji dotyczącej rezygnacji z dofinansowania z części operacji przez beneficjenta działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (9 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca postępowania w przypadku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zakończeniem weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy (9 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dot nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą natychmiastowej wykonalności (9 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości poszerzenia katalogu beneficjentów w poszczególnych działaniach PROW 2007-2013 (4 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja w sprawie wątpliwości dotyczących refundacji kosztów w przypadku zaistnienia kar umownych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (2 listopada 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalnosci kosztów zakupu kabiny sortowniczej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (30 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca pytań związanych z działaniem "Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (30 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca naliczania odsetek od środków wyprzedzającego finansowania oraz terminu obowiązywania wniosku o płatność w wersji 3z. (27 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przywrócenia terminu uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (22 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotyczaca kwalifikowalności kosztów ogólnych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (20 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca załączników składanych przez jednoosobową spółkę gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej" (12 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu pojazdu do wywozu odpadów komunalnych obsługującego dwie gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (12 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (7 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy oczyszczalni ścieków w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (7 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości aneksowania umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (5 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca aneksowania umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (1 października 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu ciepłociągu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (29 września 2009 roku)

 

Interpretacja dot. mozliwości przywrócenia wniosku odrzuconego z powodu przekroczenia terminu do usuniecia nieprawidłowości w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (28 września 2009 roku)

 

Interpretacja dot. wystawiania decyzji srodowiskowych na oddział rejonowy i gospodarstwo pomocnicze w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrasruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (28 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca paragrafu 10 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (25 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych - budowy rurociągu przesyłowego, skanalizowanie części miejscowości w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objetego PROW na lata 2007-2013 (24 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotyczaca zabezpieczenia środków finansowych na realizacje operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objetego PROW na lata 2007-2013 (24 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca katalogu beneficjentów oraz zakupu rzeczy używanych w ramach działań "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (21 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zakupu przez beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi" dodatkowych przedmiotów nieujętych z zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji (21 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca współfinansowania operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ze środków gminnego/powiatowego FOŚiGW (21 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca osiągnięcia celu operacji realizowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 (18 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (17 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy i odbudowy melioracji szczegółowych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (17 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca postępowania w przypadku niedostarczenia szacunkowego kosztorysu oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez Wnioskodawcę w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 metodą ,,zaprojektuj i wykonaj" (15 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotyczaca kwalifikowalności pomieszczeń socjalnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (14 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wątpliwości powstałych podczas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (14 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca organizacji szkoleń przez lokalne grupy działania w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (11 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca podstawowych kwestii związanych z działaniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (11 września 2009 roku)

Interpretacja dotycząca przedkładania dokumentów umożliwiających refundację środków wystawionych na urząd gminy w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest gmina (10 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca finansowania operacji przez jednoosobową spółkę gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (08 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wątpliwości podczas weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej" (01 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca budowy małych elektrowni wodnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej" (01 września 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy zbiorników retencyjnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej" (31 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania terenu zabytkowego cmentarza (28 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowanach w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (27 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wątpliwości podczas weryfikacji wniosków w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (27 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca budowy kanalizacji sieciowej, z której ścieki będą odprowadzane do kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości objętej projektem w ramach PO IiŚ oraz RPO (27 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji operacji poza obszarem objętym PROW 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi..." (26 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania przestrzeni w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (20 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (17 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów ubezpieczenia i rejestracji środka transportu na potrzeby systemu zbiórki segregacji lub wywozu odpadów komunalnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (12 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów oraz sposobu postępowania w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli nieruchomości w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (12 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów remontu zabytkowego pałacu pełniącego m.in. funkcje mieszkalne w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (12 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca pełnomocnictw Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, faktur oraz rachunku bankowego, na który Agencja Płatnicza będzie przekazywać środki finansowe w ramach PROW na lata 2007-2013 (12 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z ankrowaniem obiektów sakralnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (11 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12566 w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" (11 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja zbiorcza w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (10 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca gromadzenia środków wyprzedzającego finansowania w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (3 sierpnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zaliczenia kosztów odszkodowań do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (23 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zagadnień finansowych związanych z działaniem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (23 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości wprowadzania zmian do zestawienia rzeczowo-finansowego we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (17 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości lub braków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (17 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu: farb, lakierów, gliny, w celu wyrobu produktów ceramicznych, gliniarskich, obrazków o tematyce folklorystycznej itp. w ramach działania "Odnowa i rowój wsi" (17 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zabezpieczenia środków finansowych przez jednoosobową spółkę gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (16 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania przestrzeni w ramach działania :Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (15 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów, w tym pozwolenia na budowę, wydanych na gminę, gdy wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (15 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca doprecyzowania "relacji" pomiędzy LGD a Samorządem Województwa lub Odziałem Regionalnym ARiMR w procedurze ogłaszania naborów na działanie 4.1 (14 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania podatku VAT  przez stowarzyszenia gmin i powiatów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 (14 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów budowy wodociągu służącego głównie ochronie przeciw pożarowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 (13 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów opracowania projektu scalenia oraz wysokości limitu środków na 1 ha gruntów w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (13 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokonywania przeniesień kosztów między poszczególnymi zadaniami w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz dotycząca oceny oddziaływania na środowisko w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (13 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 (10 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca prowadzenia telewizji internetowej promującej obszar objęty LSR (10 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu określenia reprezentanta gmin w LGD (7 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów rekultywacji gminnego wysypiska śmieci oraz oczyszczania gminy z dzikich wysypisk w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013  (6 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów wytyczania i wykonania ścieżek rowerowych i szlaków pieszych w ramach Osi 4 Leader (6 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających zabezpieczenie 100% środków na realizację operacji przez gminę, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 (6 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów remontu Stacji Uzdatniania Wody obsługującej również miejscowość z terenu innej gminy (6 lipca 2009 roku) 

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów remontu drogi w ramach działania "Odnowa i rozówj wsi: PROW 2007-2013 (6 lipca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów przyłączy i węzłów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej (30 czerwca 2009 roku) 

 

Interpretacja dotycząca potwierdzania kopii dokumentów załączonych do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW 2007-2013, za zgodność z oryginałem (30 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu agregatów prądotwórczych i cystern w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (26 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości reprezentowania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przez dyrektora oddziału rejonowego (18 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody położonej w innej gminie (18 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kształtowania przekroju podłużnego oraz układu poziomego cieku naturalnego w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (18 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca definicji systemu dróg w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (17 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy kolektora doprowadzającego ścieki z terenów wiejskich do oczyszczalni zlokalizowanej  na obszarze miasta liczącego więcej niż 5000 mieszkańców (17 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów przyłączy w ramach działania "Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w obiektach należących do gminy (17 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu znaków drogowych w ramach operacji objętej działaniem "Odnowa i rozwój wsi" (16 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów (12 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (12 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji projektów polegających na budowie wiatraków na prywatnym terenie mieszkańców gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (10 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca ubiegania się o wsparcie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" przez gminę należącą do aglomeracji od 2000 do 15000 RLM (9 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca przygotowania kosztorysu inwestorskiego na operację polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (5 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości wprowadzania zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (5 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zwiększenia kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (4 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowników stowarzyszeń w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (1 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (1 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sytuacji, gdy w przypadku beneficjenta będącego gminą wkładem własnym może być dotacja celowa udzielona z budżetu województwa, przyznana uchwałą Sejmiku Województwa (1 czerwca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca operacji z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, realizowanej przez spółkę należącą do gminy miejskiej, obejmującą tereny wiejskie (28 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów wymiany rur w instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 (27 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów budowy łącznika sali gimnastycznej ze szkołą oraz możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013  (27 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP, możliwości podpisywania Uchwały Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa oraz inwestycji umieszczonych w Planie Odnowy Miejscowości (26 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości przedkładania przez instytucję kultury, dla których organizatorem jest j.s.t. oraz gminne zakłady budżetowe pozwoleń na budowę oraz kosztorysów wystawionych na gminę (21 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (21 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu samochodu do przewozu odpadów oraz przekazania go aportem operatorowi systemu zbiórki odpadów (21 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji operacji na nieruchomości nieposiadającej uregulowanego prawa własności w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (19 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca środków finansowych pochodzących z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stanowiących zabezpieczenie środków na realizację operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (18 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakwalifikowania kosztów remontu oczyszczalni ścieków, do której spływają ścieki w minimum 50% z terenów wiejskich (18 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013, w którym operacja obejmuje swym zasięgiem dużą liczbę miejscowości (18 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca pojęcia "kanalizacja zagrodowa" (13 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ramach działania "Podtawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2103 (13 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu instalacji gaśniczej w zabytkowym kościele (8 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca miejsca realizacji operacji w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej' ' (5 maja 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca przedstawicielstwa członków organu decyzyjnego LGD (30 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" polegająca na ulepszeniu inwestycji zrealizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (30 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania kosztów ogólnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (30 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotyczaca noty księgowej za zapłaconą fakturę VAT (30 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zmiany limitu współfinansowania operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (28 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca mozliwości zmiany tytułów operacji poprzez zamianę słowa "modernizacja" na "rozbudowa" w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" PROW 2007-2013 (27 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wynagrodzeń pracowników biura LGD - koszty kwalifikowalne (23 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających własność do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (22 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja w sprawie zabezbieczenia środków na realizację operacji w ramach działań: "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (22 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotyczaca kwalifikowalności kosztów zagospodarowania terenu przy OSP (22 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów budowy/przebudowy drogi w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (21 kwietnia 2009 roku) 

 

Interpretacja dotycząca zapewniania środków na realizację inwestycji w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' (17 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji inwestycji w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz sprawdzania planów odnowy miejscowości w trakcie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" (17 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowania podatku VAT w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" przez wnioskodawcę będącego Przedsiębiorstwem Wodociągowym (16 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zmiany wnioskowanego poziomu dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozówj wsi" (15 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca niekwalifikowalności podatku VAT dla Wnioskodawców działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (9 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 (9 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających tutuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejsckiej" (6 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zaliczania do kosztów kwalifikowalnych wydatków związanych z zakupem ładowacza czołowego do ciągnika oraz przyczepy, a także przydomowej-indywidualnej przepompowni ścieków, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (3 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca podpisów składanych na załącznikach do Wniosku o przyznanie pomocy oraz na Planie Odnowy Miejscowości (3 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz montowania solarów na budynkach TBS w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (3 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca decyzji środowiskowej w ramach Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej (1 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja kwalifikowalności kosztów realizacji operacji w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi'' dot. rozbudowy wraz z przedbudową budynku schroniska młodzieżowego oraz operacji modernizacji i zagospodarowania parku (1 kwietnia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca osatecznego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie kwalifikowania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego (31 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zabezpieczenia śrdków na realizację operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi (31 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca nadawania tytułu operacji w ramach działania ''Odnowa i rozwój wsi'' z użyciem określenia ,,modernizacja'' (31 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zaliczania do kosztów kwalifikowalnych kosztów wizji terenowej przeprowadzanej w celu sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości oraz kosztów sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej (30 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości realizacji operacji w ramach działań ,,Odnowa i rozwój wsi'' oraz ,,Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej'' na gruntach należących do wspólnoty wiejskiej (20 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zabezpieczenia środków na realizację operacji przez gminę (20 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca scaleń infrastrukturalnych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (18 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca oceny wniosków o wybór Lokalnej Grupy Działania (16 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów wymiany oświetlenia ulicznego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (17 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych dla wnioskodawcy, będącego Parafią Rzymsko-katolicką (17 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (13 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (12 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca współfinansowania operacji z różnych źródeł w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (11 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca niezgodności tytułów uchwał w sprawie Planu Odnowy Miejscowości (11 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z rozbiórką remizy OSP oraz sposobem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w pkt 13  (10 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca załączania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (6 marca 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca poziomu 50% dofinansowania, wpisywanego we wniosku o przyznanie pomocy (26 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wystawiania faktur VAT i innych dokumentów na Gminę, w przypadku kiedy wnioskodawcą jest Gminny Ośrodek Kultury (27 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku szkoły podstawowej (26 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających zdolność sfinansowania operacji realizowanej przez kościół lub inny związek wynaniowy (27 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca wymaganych dokumentów potwierdzających zdolność sfinansowania operacji, składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy przez organizację pozarządową (26 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności oraz zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (25 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów związanych z ciągiem pieszo-jezdnym w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (25 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca potwierdzania dokumentów "za zgodność z oryginałem" (25 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zabezpieczania środków na realizację operacji w ramach działania ''Odnowa i rozwój wsi'' przez instytucje kultury dla których organizatorem jest jst (20 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności VAT przez krajowe, regionalne i lokalne organy władzy publicznej (19 lutego 2009 roku)

 

 Interpretacja dotycząca realizacji operacji w dwóch miejscowościach w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (19 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zabezpieczenia w uchwale budżetowej gminy środków pochodzących z EFRROW oraz kwalifikowalność kosztów w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (19 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zaliczania wydatków do kosztów kwalifikowalnych dla działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (19 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przed dniem 15 listopada 2008 roku w świetle przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (17 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu sprzętu, materiałów i usług w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (13 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca używania przez gminę numeru NIP Urzędu Gminy (13 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów operacji realizowanej na gruncie oznaczonym jako droga (13 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca realizacji operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przez parafię (13 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz dotycząca Instytucji kultury, dla której organizatorem jest gmina, powiat lub województwo (13 lutego 2009 roku)

 

 Interpretacja dotycząca używania przez gminę jako beneficjenta działania "Odnowa i rozwój wsi" nazw Urzędu Miejskiego na załączanych dokumentach do wniosku związanych z realizowaną operacją (12 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów wymiany okien i remontu dachu w klasztorach w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (12 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów zakupu kontenera lub zestawu kontenerowego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (12 lutego 2009)

 

Interpretacja dotycząca realizacji inwestycji melioracyjnych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (11 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca pozwolenia na budowę w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (11 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu obliczania wskaźnika bezrobocia (10 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca oświadczenia wnioskodawcy o rezygnacji z ubiegania się o wsparcie z innych środków publicznych (10 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów dotyczących domu kultury w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (9 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwestii związanych z uzyskaniem nowych decyzji środowiskowych w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (6 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (5 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca umieszczania reklamy na ścianie wyremontowanego obiektu i pobierania za nią opłat w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (4 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca zapewnienia środków w uchwale budżetowej na realizację operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (2 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sytuacji, gdy gmina nie posiada własnego numeru NIP/REGON (2 lutego 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca sposobu wpisywania jednostek miary do zestawienia rzeczowo-finansowego wniosku o przyznanie pomocy (27 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca terminu złożenia pierwszego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (22 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja w sprawie braku możliwości zaliczenia zakupu używanego sprzętu do kosztów kwalifikowlanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (14 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kontroli krzyżowej na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy (13 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT dla samorządowej jednostki kultury w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (6 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca raportu oddziaływania na środowisko w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz zaświadczeń o odbytych szkoleniach wystawionych przez LGD w ramach osi 4 Leader (6 stycznia 2009 roku)

 

Interpretacja dotycząca kwalifikowalności kosztów w obiektach sakralnych(30 grudnia 2008 roku)

 

Stanowisko MRiRW w sprawie możliwości współfinansowania projektów w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (22 grudnia 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości nie posiadającej sołectwa (22 grudnia 2008 roku)

 

Interpretacja dotycząca załącznika nr 12 wniosku o wybór LGD do realizacji LSR  (18 grudnia 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie remontu sieci wodociągowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (15 grudnia 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie dokumetów potwierdzających przynależność do poszczególnych sektorów członków, patnerów LGD oraz członków organu decyzyjnego LGD ( 28 listopada 2008 roku)

Interpretacja w sprawie kwalifikowalności przyłączy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej(28 listopada 2008 roku)

 

Interpretacja_w_sprawie_terminu_realizacji__operacji__w_ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej(26 listopada 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie stosowania przez LGD ustawy Prawo Zamówień Publicznych (17 listopada 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie terminu uzupełnień wniosku przez beneficjentów w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" (12 listopada 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu urządzeń w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " (28 października 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie kwalifikowalności kosztów związanych z remontem budynku architektury sakralnej (28 października 2008 roku)

 

Zasady oceny LGD i LSR (13 pażdziernika 2008 roku)

 

Ośrodek kultury jako beneficjent działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz przeniesienie własności (10 października 2008 roku)

 

Inwestycja polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (8 października 2008 roku)

 

Realizacja operacji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sal sportowych działających przy szkołach lub przedszkolach (24 września 2008 roku)

 

Ogólne interpretacje przepisów dla działania "Odnowa i rozwój wsi" (18 września 2008 roku)


Ogólne interpretacje przepisów dla działania "Odnowa i rozwój wsi" (16 września 2008 roku)

 

Interpretacja w sprawie ubiegania się o pomoc finanasową w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przez LGD (2 września 2008 roku)

Operacje realizowane przez organizacje pozarządowe o statusie pożytku publicznego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
(14 lipca 2008 roku)

 

Zasady przyjmowania i zatwierdzania Planu Odnowy Miejscowości oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości dla działania "Odnowa i rozwój wsi" (14 lipca 2008 roku)

 

Własny zakład budżetowy jako wykonawca zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (22 lipca 2008 roku)

 

Ogólne interpretacje przepisów dla działania "Odnowa i rozwój wsi" (1 sierpnia 2008 roku)

 

Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (7 sierpnia 2008 roku)

 

Kwalifikowalność przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączanie do sieci kanalizacyjnej nieruchomości z terenu innej gminy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (10 sierpnia 2008 roku)

 

Interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (10 sierpnia 2008 roku)

 

"Odnowa i rozwój wsi" w ramach Osi 4 LEADER oraz kwalifikowalność kosztów związanych z utworzeniem schroniska turystycznego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (18 sierpnia 2008 roku)

 

Kwalifikowalność kosztu studzienki kanalizacyjnej i odcinka łączącego ją z siecią główną w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (18 sierpnia 2008 roku)

 

Ogólne interpretacje zagadnień związanych z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" (18 sierpnia 2008 roku)

 

Stosowanie Prawa zamówień publicznych przez kościoły i związki wyznaniowe (20 sierpnia 2008 roku)

 

Definicja "centrum miejscowości" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (29 maja 2008 roku)

 

Interpretacja dotycząca wyboru operacji przez lokalną grupę działania (7 kwietnia 2010 roku)

 

Interpretacja dotycząca możliwości realizacji małego projektu przez gminny ośrodek kultury (25 sierpnia 2010 roku)
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 2008